Podmienky používania služby aplikácie JOJ

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Obchodná spoločnosť Slovenská produkčná a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.:Sa, vl.č.: 3006/B, zastúpená: Mgr. Marcel Grega - predseda predstavenstva (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Slovenská produkčná“) vyhlasuje, že je podnikateľským subjektom založeným podľa práva Slovenskej republiky a že je oprávnená zabezpečovať tvorbu a výrobu programu pre nasledujúce spoločnosti:

a) MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 618 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29871/B (ďalej len „MAC TV, s.r.o.“), ako vysielateľa:

 • televíznej programovej služby JOJ na základe licencie č. T/39 zo dňa 27.07.1995 a licencie č. TD/15 zo dňa 22.12.2009
 • televíznej programovej služby JOJ PLUS na základe licencie T/219 zo dňa 09.09.2008 a licencie č. TD/16 zo dňa 22.12.2009
 • televíznej programovej služby WAU na základe licencie č. TD/109 zo dňa 26.03.2013
 • televíznej programovej služby RiK na základe licencie č. TD/144 zo dňa 04.11.2014
 • televíznej programovej služby ŤUKI na základe licencie č. TD/148 zo dňa 09.06.2015

a Prevádzkovateľa audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, sprístupňovaných prostredníctvom internetových stránok www.joj.sk a www.noviny.sk. Televízne programové služby a audiovizuálne mediálne služby na požiadanie podľa tohto bodu 1 písm. a) Preambuly, ako aj akákoľvek televízna programová služba, na ktorej /vysielanie bude vysielateľovi MAC TV, s.r.o. udelená Radou pre vysielanie a retransmisiu licencia v budúcnosti po nadobudnutí účinnosti zmluvy alebo akékoľvek audiovizuálne mediálne služby na požiadanie poskytované MAC TV, s.r.o. v budúcnosti prostredníctvom internetových stránok, sa pre účely zmluvy budú ďalej spoločne označovať ako „programové služby MAC TV, s.r.o.“;

b) Doneal, s.r.o., so sídlom Praha 8 – Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 291 35 451, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, vložka C 202813 (ďalej len Doneal, s.r.o.“), ako vysielateľa televíznej programovej služby JOJ Cinema na základe licencie udelenej Radou pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodnutím sp. zn. 2014/145/sve/DON zo dňa 27.05.2014 v znení rozhodnutia Rady pro rozhlasové a televizní vysílání sp. zn. 2015/360/zem/DON zo dňa 02.06.2015. Televízna programová služba podľa predchádzajúcej vety, ako aj akákoľvek televízna programová služba, na ktorej vysielanie bude vysielateľovi Doneal, s.r.o. udelená Radou pro rozhlasové a televizní vysílání licencia v budúcnosti po nadobudnutí účinnosti zmluvy alebo akékoľvek audiovizuálne mediálne služby na požiadanie poskytované Doneal, s.r.o. v budúcnosti prostredníctvom internetových stránok sa pre účely zmluvy budú ďalej spoločne označovať ako „programové služby Doneal, s.r.o.“;

c) Magical roof, s.r.o., so sídlom Praha 8 – Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 04 899 784, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, vložka C 255355 (ďalej len „Magical roof, s.r.o.“), ako vysielateľa:

 • televíznej programovej služby JOJ Family na základe licencie č. 2016/562/SMU/Mag zo dňa 23.8.2016 a licencie č. 2016/645/SMU/Mag zo dňa 23.8.2016
 • televíznej programovej služby JOJ Cinema +1 na základe licencie č. RRTV/2017/72/fia zo dňa 24.1.2017

a Prevádzkovateľa audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, sprístupňovaných prostredníctvom internetovej stránky www.jojfamily.blesk.cz. Televízne programové služby a audiovizuálne mediálne služby na požiadanie podľa predchádzajúcej vety, ako aj akákoľvek televízna programová služba, na ktorej vysielanie bude vysielateľovi Magical roof, s.r.o. udelená Radou pro rozhlasové a televizní vysílání licencia v budúcnosti po nadobudnutí účinnosti zmluvy alebo akékoľvek audiovizuálne mediálne služby poskytované Magical roof, s.r.o. v budúcnosti prostredníctvom internetových stránok sa pre účely zmluvy budú ďalej spoločne označovať ako „programové služby Magical roof, s.r.o.“.

Programové služby MAC TV, s.r.o., programové služby Doneal, s.r.o. a programové služby Magical roof, s.r.o. sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok budú ďalej spoločne označovať ako „programové služby“.

1.2. Užívateľom aplikácie JOJ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá prejaví vôľu využívať, alebo využíva aplikáciu JOJ prostredníctvom svojho zariadenia.

1.3. Prevádzkovateľ poskytuje najmä nasledujúce Služby JOJ Konto:

 • sprístupňovanie obsahu Užívateľom programových služieb prostredníctvom internetových stránok prevádzkovateľa
 • poskytovanie spravodajských služieb a publicistiky
 • prevádzkovanie archívu programov prevádzkovateľa
 • prevádzkovanie bezplatnej aplikácie prostredníctvom Google play a IOS
 • prevádzkovanie služby JOJ Konto (ďalej spolu len ako „Služby“ alebo jednotlivo ako „Služba“)

1.4. Tieto podmienky používania aplikácie JOJ upravujú práva a povinnosti zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom aplikácie JOJ (ďalej len „podmienky“).

1.5. Užívatelia sú povinný dodržiavať podmienky uvedené v týchto podmienkach. V prípade porušenia ustanovení uvedených v týchto podmienkach je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť všetky opatrenia uvedené v týchto podmienkach a/alebo v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

II. Definície

2.1. Ak sú v týchto podmienkach termíny uvedené nižšie, ktoré začínajú veľkým písmenom, majú nasledujúci význam:

„App Store“ je digitálna distribučná platforma od spoločnosti Apple pre operačný systém IOS, ktorá umožňuje používateľom prehliadať a sťahovať aplikácie.

„Aplikácia JOJ“ je bezplatná aplikácia dostupná na Google Play alebo App Store slúžiaca na využívanie služieb po registrácii a prihlásení sa do služby JOJ Konto.

„Google Play“ je digitálna distribučná platforma od spoločnosti Google pre operačný systém Android, ktorá umožňuje používateľom prehliadať a sťahovať aplikácie vytvorené pomocou Android SDK.

„Internet“ celosvetový systém navzájom prepojených sieti komunikujúcich pomocou rodiny protokolov TCP/IP

„Programové služby“ sú Programové služby MAC TV, s.r.o., programové služby Doneal, s.r.o. a programové služby Magical roof, s.r.o..

„Služba“ je služba poskytovaná Prevádzkovateľom v závislosti od možností Prevádzkovateľa a podľa rozhodnutia Prevádzkovateľa, ktorej poskytovanie sa riadi týmito podmienkami. Rozsah a podmienky poskytovania služieb môžu byť upravené okrem týchto podmienok v osobitných podmienkach a v cenníku.

„Telekomunikačné zariadenie“ je technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov a informácii vo forme dát prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, ktoré Prevádzkovateľ využíva na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.

„Účet Užívateľa“ je virtuálne užívateľa vytvorené Prevádzkovateľom na základe registrácie na webovom sídle Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom aplikácie, ktoré je sprístupnené pre užívateľa prostredníctvom webového sídla Prevádzkovateľa alebo aplikácie vytvorenej Prevádzkovateľom len pri zadaní používateľského mena a hesla, prostredníctvom ktorého si užívateľ vyberá z ponuky medzi Balíčkom bez predplatného alebo Balíčka s predplatným alebo z ďalšie funkcionality vytvorené Prevádzkovateľom.

„Vyššia moc“ sú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (prekážky), ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana tieto prekážky alebo ich následky odvrátila alebo prekonala alebo aby v čase vzniku záväzku tieto prekážky predvídala (napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a pod.)

„Webové sídlo Prevádzkovateľa“ je internetová stránka Prevádzkovateľa www.joj.sk, prípadne iná internetová stránka na ktorej Prevádzkovateľ zverejňuje informácie o poskytovaní služieb; rozumie sa ňou aj stránka, ktorá prípadne v budúcnosti tu uvedené internetové stránky nahradí.

„Zákon o EK“ zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

„Zákon o OOU“ - zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

„Zmluva“ zmluva o poskytovaní služby prípadne ďalších služieb uzavretá medzi Prevádzkovateľom ako Prevádzkovateľom služieb a Užívateľom ako užívateľom týchto služieb.

III. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

3.1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu vrátane škody, ktorá Užívateľovi vznikne nesprávnym vkladaním dát a údajov v súvislosti s užívaním aplikácie JOJ

3.2. Prevádzkovateľ negarantuje dostupnosť aplikácie JOJ 24 hodín denne.

3.3. Prevádzkovateľ má právo sprístupňovať v aplikácii JOJ reklamu v zmysle týchto podmienok, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

3.4. Prevádzkovateľ má právo nesprístupniť aplikáciu JOJ a zamedziť tak užívateľovi používanie aplikácie JOJ v prípade dôvodnej domienky, že Užívateľ vedome porušuje tieto podmienky.

3.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo monitorovať počet záznamov, s ktorými Užívateľ v aplikácii JOJ pracuje. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nevykoná systematické zhromažďovanie takýchto údajov, vrátane automatizovaného zberu dát a ich vyhodnocovania.

IV. Práva a povinnosti Užívateľa/Zákazníka

4.1. Užívateľ je oprávnený používať aplikáciu JOJ iba v rozsahu, v akom to funkcie aplikácie umožňujú.

4.2. Užívateľ sa zároveň zaväzuje nepoužívať aplikáciu JOJ žiadnym iným spôsobom, ktorý by mohol narušiť Prevádzkovateľa, najmä akokoľvek meniť či dekompilovať aplikáciu, ani podnikať podobné kroky za účelom získania zdrojového kódu aplikácie JOJ alebo z vygenerovaných dokladov odstraňovať či meniť ochranné známky či označenia Prevádzkovateľa.

4.3. Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za chyby aplikácie JOJ, ani iné škody priamo či nepriamo spôsobené aplikáciou JOJ. Užívateľ sa zároveň týmto vzdáva voči Prevádzkovateľovi náhrady škody, ktorá mu v budúcnosti môže vzniknúť v dôsledku porušenia povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z akceptácie týchto Podmienok alebo iných právnych predpisov, s výnimkou nárokov na náhradu škody, ktoré sa podľa platných právnych predpisov nemožno platne vzdať.

V. Kontaktné údaje a doručovanie

5.1. Prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa oznamuje, že kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú uvedené na jeho Webovom sídle.

5.2. Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon (ďalej len „Odosielateľ“) sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane ( ďalej len „Adresát“ ), ak bola uskutočnená osobne alebo doporučenou zásielkou na poslednú známu adresu Adresáta. Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom Adresát zásielku prevzal alebo odmietol prevziať, alebo dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu Adresáta po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak bude na vrátenej zásielke uvedený údaj „adresát neznámy“. ak bola Výzva zasielaná e-mailom alebo doručovaná osobne v pracovný deň v čase do 16:00 hod. pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Akceptáciou týchto podmienok vzniká medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú.

6.2. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť alebo doplniť tieto podmienky, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich funkcie Aplikácie JOJ alebo nakladanie s dátami alebo osobnými údajmi Užívateľa, ale tiež z dôvodu rozšírenia alebo zmien Aplikácie JOJ alebo zavedenia nových služieb zo strany Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený zmeniť podmienky vtedy, keď sa zmenia podmienky na trhu alebo obchodné alebo licenčné podmienky tretích osôb, ktorých systémový alebo aplikačný softvér alebo služby využíva Prevádzkovateľ na prevádzku Aplikácie JOJ. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený ďalej zmeniť podmienky v prípadoch zmien v hospodárskej alebo finančnej situácii, zmene meny, inflácii a takých zmien okolností, ktoré by spôsobili hrubý nepomer v právach a povinnostiach v neprospech Prevádzkovateľa.

6.3. Zmluvný vzťah podľa týchto podmienok, ako i nároky z neho vyplývajúce, sa riadia Slovenským právnym poriadkom, najmä Občianskym zákonníkom a Autorským zákonom. Všetky spory týkajúce sa nárokov vzniknutých na základe týchto podmienok sú v kompetencii súdov Slovenskej republiky a budú nimi prejednávané.

6.4. Tieto podmienky sú platné a účinné od /BUDE DOPLNENÉ/, verzia dokumentu: 1.1