jojka-fandi-sokolom_prihlaste-sa2

Formulár JOJKA FANDÍ SOKOLOM – Prihlasujem seba a mám viac ako 16 rokov

Vyhlasujem že som osoba staršia ako 16 rokov a vyplnením a odoslaním formulára vyhlasujem, že som si pozorne prečítal/a podmienky spracúvania mojich osobných údajov spoločnosťou Slovenská produkčná a. s., ako dotknutá osoba som si vedomý/á svojich práv vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov.

Upozorňujeme vás, aby ste do formulára neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje, najmä osobitné kategórie osobných údajov, ktoré by mohli odhaľovať rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie alebo údaje tykajúce sa Vášho zdravia alebo zdravia Vášho dieťaťa. Tieto informácie nie sú pre daný účel potrebné, v prípade ak ich do daného formulára sami uvediete bude naša spoločnosť nútená tieto osobné údaje vymazať.

** Dobrovoľne súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu nevyhnutnom pre účely uverejnenia videa v súťaži "JOJKA FANDÍ SOKOLOM", zverejnenia na náš web www.joj.sk/sokoli alebo na sociálnych sieťach spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s., za účelom môjho kontaktovania telefonicky alebo emailom spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. ako prevádzkovateľom osobných údajov. Súhlas udeľujem na dobu trvania účelu, ktorým je súťaž "JOJKA FANDÍ SOKOLOM" alebo do môjho odvolania súhlasu. Vyhlasujem, že som osoba staršia ako 16 rokov a že som si pred udelením súhlasu pozorne prečítal/a Podmienky ochrany osobných údajov pre účely spracovania mojich práv ako dotknutej osoby. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na osobneudaje@joj.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 5988 8111 alebo písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava. Ak súhlas odvolám, všetky takto poskytnuté osobne údaje nebude prevádzkovateľ ďalej spracúvať na tento účel a moje osobne údaje bez zbytočného odkladu vymaže, ak nebude existovať iný právny základ pre spracúvanie mojich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

*** Vyhlasujem, že disponujem súhlasom ďalších dotknutých osôb s uvedením ich mena a videa a spolu s mojou osobou pre účel na zverejnenie videa pre súťaž "JOJKA FANDÍ SOKOLOM", zverejnenia na náš web www.joj.sk/sokoli alebo na sociálnych sieťach spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. ako prevádzkovateľom osobných údajov. Týmto prehlasujem, že ďalšie dotknuté osoby o tomto prihlásení vedia a že som im odovzdal(a) podmienky ochrany osobných údajov, informáciu že môžu súhlas kedykoľvek odvolať a disponujeme súhlasom ďalších osôb pre toto prihlásenie.

Štatút súťaže