jojka-fandi-sokolom_prihlaste-sa2

Formulár JOJKA FANDÍ SOKOLOM – prihlasujem osobu mladšiu ako 16 rokov

Upozornenie: Osoby mladšie ako 16 rokov musia byť registrované rodičom / poručníkom / zákonným zástupcom.

Tiež Vás upozorňujeme, aby ste do formulára neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje o sebe ani o Vašom dieťati, najmä osobitné kategórie osobných údajov, ktoré by mohli odhaľovať rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie alebo údaje tykajúce sa Vášho zdravia alebo zdravia Vášho dieťaťa. Tieto informácie nie sú pre daný účel potrebné, v prípade ak ich do daného formulára sami uvediete bude naša spoločnosť nútená tieto osobné údaje vymazať.

** Dobrovoľne súhlasím so spracúvaním osobných údajov môjho dieťaťa vo vyššie uvedenom rozsahu nevyhnutnom  pre účely uverejnenia videa v súťaži "JOJKA FANDÍ SOKOLOM", zverejnenia na náš web www.joj.sk/sokoli alebo na sociálnych sieťach spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s., za účelom môjho kontaktovania telefonicky alebo emailom spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. ako prevádzkovateľom osobných údajov. Súhlas udeľujem na dobu trvania účelu, ktorým je súťaž "JOJKA FANDÍ SOKOLOM" alebo do môjho odvolania súhlasu. Dátum narodenia dieťaťa spracúva prevádzkovateľ z dôvodu opatrení pre nutnosť overenia veku dieťaťa a nutnosti súhlasu jeho zákonného zástupcu.

Vyhlasujem, že som zákonným zástupcom vyššie uvedenej dotknutej osoby, som starší ako 18 rokov a som oprávnený udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov vyššie uvedenej dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov a prevádzkovateľ je oprávnený spracovať moje osobné údaje v rozsahu Meno, Priezvisko, Telefón a email v súlade s ustanovením paragrafu 15(1) zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a zákona č.36/2005 o rodine pre účely udelenia súhlasu zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov osoby mladšej ako 16 rokov.

Vyhlasujem, že som osoba staršia ako 18 rokov a že som si pred udelením súhlasu pozorne prečítal/a Podmienky ochrany osobných údajov pre účely spracovania mojich práv ako dotknutej osoby. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na osobneudaje@joj.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 5988 8111 alebo písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava. Ak súhlas odvolám, všetky takto poskytnuté osobné údaje nebude prevádzkovateľ ďalej spracúvať na tento účel a osobné údaje dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vymaže, ak nebude existovať iný právny základ pre spracúvanie týchto osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 *** Vyhlasujem, že disponujem súhlasom ďalších dotknutých osôb s uvedením ich mena a videa a spolu s mojou osobou pre účel na zverejnenie videa pre súťaž "JOJKA FANDÍ SOKOLOM", zverejnenia na náš web www.joj.sk/sokoli alebo na sociálnych sieťach spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. ako prevádzkovateľom osobných údajov. Týmto prehlasujem, že ďalšie dotknuté osoby o tomto prihlásení vedia a že som im odovzdal(a) podmienky ochrany osobných údajov, informáciu že môžu súhlas kedykoľvek odvolať a disponujeme súhlasom ďalších osôb pre toto prihlásenie.

Štatút súťaže