Formulár Mám talent - prihlasujem osobu mladšiu ako 16 rokov / Formulář Mám talent - přihlašuji osobu mladší 16 let

Upozornenie: Osoby mladšie ako 16 rokov musia byť registrované rodičom / poručníkom / zákonným zástupcom. Ak sa chcete zaregistrovať, potrebujeme súhlas vášho rodiča / poručníka / zákonného zástupcu. Na uvedenú e-mailovú adresu rodiča / poručníka / zákonného zástupcu príde email s odkazom, na ktorý je potrebné kliknúť na prejavenie súhlasu s registráciou dieťaťa.

Tiež Vás upozorňujeme, aby ste do formulára neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje o sebe ani o Vašom dieťati, najmä osobitné kategórie osobných údajov, ktoré by mohli odhaľovať rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie alebo údaje tykajúce sa Vášho zdravia alebo zdravia Vášho dieťaťa. Tieto informácie nie sú pre daný účel potrebné, v prípade ak ich do daného formulára sami uvediete bude naša spoločnosť nútená tieto osobné údaje vymazať.

/

Upozornění: Osoby mladší 16 let musí být registrované rodičem / opatrovníkem / zákonným zástupcem. Jste-li osoba mladší 16 let a chcete se zaregistrovat, potřebujeme souhlas Vašeho rodiče / opatrovníka / jiného zákonného zástupce s touto registrací. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu rodiče / opatrovníka / jiného zákonného zástupce přijde email s odkazem, na který je třeba kliknout na projevení souhlasu s registrací dítěte. Bez tohoto potvrzení rodičem/opatrovníkem/jiným zákonným zástupcem není registrace možná!

Zároveň Vás upozorňujeme, abyste do formuláře neposkytovali žádné citlivé osobní údaje o sobě ani o Vašem dítěti, zejména zvláštní kategorie osobních údajů, které by mohly odhalovat rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženskou víru nebo filozofické přesvědčení nebo údaje týkající se Vašeho zdraví nebo zdraví Vašeho dítěte. Tyto informace nejsou pro daný účel potřebné, v případě že je do formuláře uvedete, naše společnost jako správce tyto osobní údaje neprodleně vymaže.

*** Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa / zákonného zástupcu

Dobrovoľne súhlasím so spracúvaním osobných údajov môjho dieťaťa vo vyššie uvedenom rozsahu nevyhnutnom pre účel vedenia databázy kontaktov pre program "Česko Slovensko Má Talent" spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. ako prevádzkovateľom osobných údajov. Dátum narodenia dieťaťa spracúva prevádzkovateľ z dôvodu opatrení pre nutnosť overenia veku dieťaťa a nutnosti súhlasu jeho zákonného zástupcu.

Vyhlasujem, že som zákonným zástupcom vyššie uvedenej dotknutej osoby, som starší ako 18 rokov a som oprávnený udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov vyššie uvedenej dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov a prevádzkovateľ je oprávnený spracovať moje osobné údaje v rozsahu Meno, Priezvisko, Dátum narodenia a Adresa trvalého bydliska v súlade s ustanovením paragrafu 15(1) zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a zákona č.36/2005 o rodine pre účely udelenia súhlasu zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov osoby mladšej ako 16 rokov. Súhlas udeľujem na dobu trvania účelu, ktorým je príprava a vysielanie relácie "Česko Slovensko Má Talent" " alebo do môjho odvolania súhlasu.

Vyhlasujem, že som osoba staršia ako 18 rokov a že som si pred udelením súhlasu pozorne prečítal/a Podmienky ochrany osobných údajov pre účely spracovania mojich práv ako dotknutej osoby. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na [email protected] alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 5988 8111 alebo písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava. Ak súhlas odvolám, všetky takto poskytnuté osobné údaje nebude prevádzkovateľ ďalej spracúvať na tento účel a osobné údaje dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vymaže, ak nebude existovať iný právny základ pre spracúvanie týchto osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

/

*** Souhlase se zpracováním osobních údajů dítěte / zákonného zástupce

Dobrovolně souhlasím se zpracováním osobních údajů výše uvedené osoby mladší 16 let (dále jen „dítě“) ve výše uvedeném rozsahu nezbytném pro účely vedení databáze kontaktů pro pořad „Česko Slovensko Má Talent a za účelem kontaktování zákonného zástupce telefonicky nebo emailem ohledně nabídky účasti jako účinkujícího v uvedeném pořadu společností Slovenská produkčná, a.s. jako správce osobních údajů. Datum narození dítěte zpracovává správce z důvodu opatření pro nutnost ověření věku dítěte a nutnosti souhlasu jeho zákonného zástupce.

Prohlašuji, že jsem starší 18 let a jsem oprávněn jménem výše uvedeného dítěte udělit souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a souhlasím zároveň s tím, aby správce zpracovával i mé osobní údaje v rozsahu Jméno, Příjmení, Datum narození a adresa trvalého bydliště v souladu s právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů pro účely udělení souhlasu zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů dítěte.

Souhlas uděluji na dobu trvání účelu, kterým je příprava a vysílání pořadu „Česko Slovensko Má Talent“ nebo do mého odvolání souhlasu.

Prohlašuji, že jsem si před udělením souhlasu pozorně přečetl Podmínky ochrany osobních údajů pro účely zpracování mých práv jako dotčené osoby a jejich obsahu jsem porozuměl. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním emailu na [email protected] nebo telefonicky na telefonním čísle: +421 2 5988 8111 nebo písemně na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava. Pokud souhlas odvolám, všechny takto poskytnuté osobní údaje nebude správce dále zpracovávat pro tento účel a osobní údaje dotčené osoby bez zbytečného odkladu vymaže, pokud nebude existovat jiný právní důvod pro zpracování těchto osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním.