Formulár Mám talent - prihlasujem seba a mám viac ako 16 rokov / Formulář Mám talent - přihlašuji sebe a dosáhl jsem věku 16 let

Upozornenie: Osoby mladšie ako 16 rokov musia byť registrované rodičom / poručníkom / zákonným zástupcom. Ak sa chcete zaregistrovať, potrebujeme súhlas vášho rodiča / poručníka / zákonného zástupcu. Na uvedenú e-mailovú adresu rodiča / poručníka / zákonného zástupcu príde email s odkazom, na ktorý je potrebné kliknúť na prejavenie súhlasu s registráciou dieťaťa.

Tiež Vás upozorňujeme, aby ste do formulára neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje o sebe ani o Vašom dieťati, najmä osobitné kategórie osobných údajov, ktoré by mohli odhaľovať rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie alebo údaje tykajúce sa Vášho zdravia alebo zdravia Vášho dieťaťa. Tieto informácie nie sú pre daný účel potrebné, v prípade ak ich do daného formulára sami uvediete bude naša spoločnosť nútená tieto osobné údaje vymazať.

/

Upozornění: Osoby mladší 16 let musí být registrované rodičem / opatrovníkem / zákonným zástupcem. Jste-li osoba mladší 16 let a chcete se zaregistrovat, potřebujeme souhlas Vašeho rodiče / opatrovníka / jiného zákonného zástupce s touto registrací. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu rodiče / opatrovníka / jiného zákonného zástupce přijde email s odkazem, na který je třeba kliknout na projevení souhlasu s registrací dítěte. Bez tohoto potvrzení rodičem/opatrovníkem/jiným zákonným zástupcem není registrace možná!

Zároveň Vás upozorňujeme, abyste do formuláře neposkytovali žádné citlivé osobní údaje o sobě ani o Vašem dítěti, zejména zvláštní kategorie osobních údajů, které by mohly odhalovat rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženskou víru nebo filozofické přesvědčení nebo údaje týkající se Vašeho zdraví nebo zdraví Vašeho dítěte. Tyto informace nejsou pro daný účel potřebné, v případě, že je do formuláře sami uvedete naše společnost jako správce tyto osobní údaje neprodleně vymaže.