Dom snov_0

Chcem dom

Upozornenie:

Upozorňujeme, aby ste do formulára neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje o sebe ani o Vašom dieťati, najmä osobitné kategórie osobných údajov, ktoré by mohli odhaľovať rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie alebo údaje tykajúce sa Vášho zdravia alebo zdravia Vášho dieťaťa. Tieto informácie nie sú pre daný účel potrebné, v prípade ak ich do daného formulára sami uvediete bude naša spoločnosť nútená tieto osobné údaje vymazať.

Štatút súťaže

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

** Dobrovoľne súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu nevyhnutnom pre účel vedenia databázy kontaktov pre program "CHCEM DOM" a za účelom môjho kontaktovania telefonicky alebo emailom ohľadne ponuky na účasť v programe "CHCEM DOM" spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. ako prevádzkovateľom osobných údajov. Súhlas udeľujem na dobu trvania účelu, ktorý je vysielanie relácie "CHCEM DOM" alebo do môjho odvolania súhlasu. Vyhlasujem, že som osoba staršia ako 18 rokov a že som si pred udelením súhlasu pozorne prečítal/a Podmienky ochrany osobných údajov pre účely spracovania mojich práv ako dotknutej osoby. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na osobneudaje@joj.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 5988 8111 alebo písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava. Ak súhlas odvolám, všetky takto poskytnuté osobne údaje nebude prevádzkovateľ ďalej spracúvať na tento účel a moje osobne údaje bez zbytočného odkladu vymaže, ak nebude existovať iný právny základ pre spracúvanie mojich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

*** Vyhlasujem, že disponujem súhlasom druhej dotknutej osoby s uvedením jej mena, mesta a jej fotografie, ktorú týmto spolu so svojou osobou prihlasujem do formulára na reláciu CHCEM DOM. Osoba, ktorú prihlasujem, je staršia ako 16 rokov. Týmto prehlasujem, že druhá osoba o tomto prihlásení vie a že som jej odovzdal(a) podmienky ochrany osobných údajov, informáciu že môže súhlas kedykoľvek odvolať a disponujeme súhlasom druhej osoby pre toto prihlásenie.