Podmienky pre poskytovanie osobných údajov pre potreby databázy účastníkov výberových konaní pre projekty TV JOJ

 

Tieto Podmienky pre poskytovanie osobných údajov pre potreby databázy účastníkov výberových konaní (ďalej len "kasting") pre projekty TV JOJ a JOJ PLUS (ďalej len "Podmienky") upravujú podmienky a priebeh prihlasovania možných budúcich účastníkov (ďalej len "Účastník") projektov (najmä audiovizuálnych diel) televíznych programových služieb TV JOJ a JOJ PLUS (ďalej len "Projekt/Projekty") na zaradenie do databázy účastníkov kastingov budúcich projektov (ďalej len "Databáza"). Tieto Podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje spôsob poskytovania osobných údajov Účastníkov pre potreby Databáz pre Projekty.

V skrátených verziách môžu byť tieto Podmienky uvedené aj na informačných materiáloch určených Účastníkom, pričom záväzné je výlučne len toto úplné znenie Podmienok. Tieto Podmienky môžu byť zmenené výlučne písomne.

Článok I.
Správca Databázy

1. Správcom Databázy je spoločnosť Slovenská produkčná, a.s.., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3006/B, IČO: 35 843 624 (ďalej len "Správca"). Zabezpečenie mikroplatieb pre potreby Správcu vykonáva spoločnosť ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO: 31 394 981.

Článok II.
Účel vytvorenia Databázy

1. Vytváraná Databáza slúži pre účely kastingov záujemcov o účasť v Projektoch produkovaných Správcom a vysielaným na TV JOJ a JOJ PLUS.

Článok III.
Umiestnenie Databázy

1. Databáza Účastníkov je umiestnená na technických zariadeniach Správcu v súlade s podmienkami podľa príslušnej právnej úpravy (najmä zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) a v súlade s požiadavkami bezpečnostného projektu Správcu.

2. Do databáz nemôžu svoje údaje zasielať zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov Správcu, MAC TV s.r.o. a im blízke osoby (§ 116 a nasl. Občianskeho zákonníka).

Článok IV.
Podmienky pre zaradenie do databázy

1. Každý Účastník, ktorý má záujem na účasti v Projektoch Správcu, vyplní pravdivo a úplne elektronický formulár nachádzajúci sa na internetovej stránke www.kasting.joj.sk, umiestnený pod príslušným Projektom svojimi osobnými údajmi, kontaktnými údajmi a prípadne ďalšími požadovanými informáciami a prípadne uploadne informácie v podobe obrázkov v určenom rozlíšení. Rozsah požadovaných údajov sa podľa jednotlivých Projektov môže líšiť.

2. Jedna fyzická osoba sa môže do databázy Účastníkov prihlásiť opakovane v rámci jedného alebo viacerých projektov.

3. Súčasťou formulára je pole v ktorom Účastník zaklikne do ktorého projektu sa chce zapojiť.

4. Po oboznámení sa s týmito Podmienkami a úplnom vyplnení formulára je Účastník povinný odkliknúť potvrdenie súhlasu s týmito Podmienkami.

Článok V.
Osobitné ustanovenia

1. Účastník dáva poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu podľa vyplneného formulára Správcovi súhlas na spracovávanie svojich osobných údajov v poskytnutom rozsahu. Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje na účely vytvorenia a uchovávania databázy Účastníkov pre potreby Projektov, najmä na účely realizácie Projektov ich analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o ponuke výrobkov a služieb Správcu, ako aj na marketingové účely. Správca má pri spracovávaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného Správcovi odvolať. Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje, až kým súhlas nebude podľa predchádzajúcich ustanovení odvolaný. Spracovávané osobné údaje je Správca oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. Spracovávané osobné údaje je Správca oprávnený poskytnúť aj tretej osobe bez obmedzenia použitia.

2. Účastník vyplnením formulára udeľuje výslovný súhlas Správcovi s použitím, bez nároku na náhradu, jeho mena, priezviska, podoby a ďalších zložiek osobnostných práv Účastníka, s vyhotovovaním jeho podobizne a iných obrazových a zvukových, ako aj obrazovo-zvukových záznamov a s ich ďalším použitím a uverejňovaním a šírením v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch Správcu a tretích osôb.

3. Správca si vyhradzuje právo zmeniť tieto Podmienky. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa týchto Podmienok s konečnou platnosťou rozhoduje Správca. Účastník svojim prihlásením do Databázy bezvýhradne súhlasí s týmito Podmienkami.

4. Prihlásením sa do Databázy nevzniká Účastníkovi nárok na účasť na ním zvolenom Projekte Správcu ani nárok na účasť v kastingu k takémuto Projektu

5. Účastník, ktorý sa prihlási do Databázy sa zúčastní na Projekte výlučne na základe rozhodnutia Správcu.

6. Účastníkovi prihlásením sa do Databázy nevznikajú voči Správcovi ani iným tretím osobám nároky na žiadne finančné plnenia zo strany Správcu alebo tretích osôb.

7. Správca nezodpovedá za funkčnosť telefonického spojenia, internetu a dodávky elektrickej energie, ako aj iných služieb ktoré priamo nezabezpečuje a ani za prípadné následky výpadku takýchto služieb.

Článok VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Každý je oprávnený nahliadnuť do týchto Podmienok na internetovej adrese www.joj.sk.

2. Tieto Podmienky, ako aj akékoľvek ich zmeny sú platné a účinné ich zverejnením na internetovej stránke www.joj.sk .

 

Bratislava, dňa 29.06.2016
Slovenská produkčná, a.s.