prazdniny-sutaz_header-univerzal

Pravidlá SMS súťaže “Vyhrajte 1000 EUR so seriálom Prázdniny“

Pravidlá SMS súťaže “Vyhrajte 1000 EUR so seriálom Prázdniny“ (ďalej len „Pravidlá SMS súťaže“)

 

Článok I
SMS súťaž

1. SMS súťaž Dovolenka na Slovensku s TV JOJ (ďalej len „SMS súťaž“) je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá je organizovaná spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3006/B (ďalej len „Organizátor“).

2. Súťaž je organizovaná za účelom podpory televíznych programových služieb vysielateľa,  spoločnosti MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 00 618 322, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 29871/B (ďalej len „MAC TV“) (a to programovú službu: „JOJ“).

3. SMS súťaž technicky pre organizátora zabezpečuje spoločnosť MegaVox, s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 35 799 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka číslo 22840/B ako technický správca (ďalej len „Spoločnosť“).

4. SMS súťaž prebieha odoslaním „sms správy“ (alebo tiež „SMS hlasu“ ) na Premium číslo uvedené vo vysielaní, cena spätnej SMS je 1,20 € vrátane DPH. Organizátor uvedie všetky povinné údaje o cene, spôsobe prevádzkovania SMS súťaže v rámci reklamných spotov a na prazdniny.joj.sk, joj.sk a najmä je vždy povinný prezentovať údaj o cene za odoslanú sms.

5. SMS súťaž prebieha prostredníctvom zaslania správnej odpovede v hernom kole zverejneného vo vysielaní televíznych programových služieb „JOJ“, sms správou v tvare „JOJ medzera A alebo B“, zo SIM karty aktivovanej na území Slovenskej republiky. Začiatok SMS súťaže je dňa 14.10.2020 od 00:00:00 hod. a SMS súťaž prebieha do 14.10.2020 do 21:45:00 hod.

6. Číslo, na ktoré sa zasielajú SMS správy je 7506 sprístupnené v sieťach mobilných operátorov Slovak Telekom, Orange a Telefónica O2.

7. Do žrebovania o finančnú výhru 1000,- €, prípadne, budú zaradené len správne odpovede. Do súťaže sa diváci môžu zapojiť opakovane bez obmedzenia.

8. V prípade, ak si účastník želá zasielanie marketingovej komunikácie zo strany Organizátora môže  udeliť súhlas s použitím jeho telefónneho čísla zaslaním e-mailovej správy na adresu: [email protected].

9. SMS súťaže sa nemôže zúčastniť fyzická osoba, ktorá nedovŕšila vek 18 rokov, nie je občanom Slovenskej republiky alebo občanom členského štátu EU s trvalým pobytom v Slovenskej republike. Ďalej sa SMS súťaže nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom, občianskoprávnom, obchodnoprávnom, alebo inom právnom vzťahu k Organizátorovi, MAC TV a Spoločnosti.

Článok II
Žrebovanie výhier

1. Zaslaním SMS správy so správnym heslom sa účastník zúčastňuje SMS súťaže o 1000,- €. Táto súťaž a ani žrebovanie výhercov nie je hazardnou hrou a predstavuje spotrebiteľskú propagačnú súťaž v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.

2. Žrebovanie výhercu 1000,- Eur poukazu realizuje organizátor súťaže po ukončení herného kola, t.j. 14.10.2020. Žrebovanie bude zverejnené vo vysielaní TV JOJ a na internetovej stránke prazdniny.joj.sk a na Facebooku.

3. V priebehu žrebovania sú žrebované telefónne čísla účastníkov, ktorí správne odpovedali na otázku, pričom v prípade ak je prvá vyžrebovaná osoba nedostupná, a nepodarí sa s ňou spojiť do 4 zazvonení, pokúša sa organizátor následne spojiť s druhou a následne s treťou vyžrebovanou osobou (náhradníkmi).

4. Zaslanie výhry (poukazu) podľa článku II ods. 1 týchto Pravidiel SMS súťaže ako aj zaslanie hlavnej výhry podľa článku II ods. 1 týchto Pravidiel SMS súťaže nasleduje najneskôr do 60 dní od vyžrebovania výhercu žrebovania a to jej zaslaním poštou na adresu uvedenú výhercom, najneskôr do 180 dní odo dňa skončenia súťaže. Zaslanie finančnej výhry podľa článku II ods. 1 týchto Pravidiel SMS súťaže nasleduje najneskôr do 60 dní od vyžrebovania výhercu žrebovania a to bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený výhercom, najneskôr do 180 dní odo dňa skončenia súťaže. Výherca stráca nárok na akúkoľvek výhru podľa článku II ods. 1 týchto Pravidiel SMS súťaže, v prípade ak neuhradí riadne a včas svoje záväzky voči operátorovi za telekomunikačné služby prostredníctvom ktorých sa zapojil do SMS súťaže. V prípade iných vecných výhier podľa rozhodnutia Organizátora, Organizátor po dohode s výhercom zabezpečí zaslanie výhry výhercovi spôsobom podľa rozhodnutia Organizátora.

5. Finančné výhry v SMS súťaži sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Organizátor vykoná v prípade finančnej výhry zrážku dane, výhercovi zasiela výhru už po zrazení dane. Výška výhry sa v týchto pravidlách uvádza pred zrazením príslušnej dane. Organizátor v prípade zrazenia daní, zasiela výhercovi  výhru už po zdanení. V prípade vecnej výhry výherca  berie na vedomie, že má povinnosť postupovať podľa vyššie uvedeného zákona.

6. Dobrovoľnou účasťou v súťaži (odoslaním súťažnej SMS) dáva účastník v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 25.5.2018 v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmena a doplnení niektorých zákonov Organizátorovi súhlas   so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom z hľadiska naplnenia účelu súťaže a súťažných podmienok v súlade s ustanovením článku III ods. 2 písm. a) až d) Pravidiel SMS súťaže. Účastník súťaže berie na vedomie skutočnosť a je uzrozumený s tým, že poskytnutie osobných údajov podľa týchto Pravidiel SMS súťaže je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži a úspešné uplatnenie práva na výhru.

7. Účasťou v SMS súťaži sa účastník zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto Pravidlá SMS súťaže. Nerešpektovanie týchto pravidiel má za následok vylúčenie  účastníka zo SMS súťaže a stratu nároku na ceny.

8. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry zväčša výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky určovania výhercu a odovzdávania výhier. Ďalej má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto SMS súťaže vrátane doby ich platnosti, či súťaž ukončiť v priebehu ich celého trvania. Výhry, ktoré z dôvodov nespôsobených Organizátorom, najmä v prípade, kedy nebude možné vyžrebovaného účastníka kontaktovať, či mu výhru doručiť na oznámenú adresu alebo bankový účet prepadajú v prospech Organizátora.

9. Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane.

10. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti so zaslaním SMS správ na čísla uvedené v týchto pravidlách.

11. Na výhry v SMS súťaži nie je právny nárok. Účastník môže výhru postúpiť na inú osobu výlučne na základe písomného súhlasu Organizátora.

12.Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry, nezodpovedá tiež za nespojenie sa s účastníkom, vyžrebovaným pri žrebovaní výhier. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby, dodávku elektrickej energie, ani za žiadne výkony a služby, ktoré neprevádzkuje a neposkytuje sám (alebo za pomoci tretích osôb).

13. V prípade akýchkoľvek sporov ohľadne obsahu, prípadne výkladu ustanovení týchto pravidiel SMS súťaže, je rozhodujúci názor a rozhodnutie Organizátora.

14. Organizátor je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá SMS súťaže. Tieto pravidlá SMS súťaže ako aj akákoľvek ich zmena nadobúda účinnosť zverejnením na www.najlepsiepocasie.joj.sk.  

Článok III
Spracovanie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby (účastníka súťaže), je spoločnosť Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3006/B (ďalej pre účely článku III a IV Pravidiel SMS súťaže len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z.“). Od 25.5.2018 sa bude Prevádzkovateľ namiesto zákona č. 122/2013 Z.z. riadiť pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmena a doplnení niektorých zákonov.

2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:

a) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelu a podmienok súťaže.

b) Prevádzkovateľ spracováva za účelom účasti v SMS súťaži a vyžrebovania výhier osobný údaj, a to telefónne číslo, z ktorého účastník súťaže odoslal súťažnú SMS a ktorého spracovanie je nevyhnutné na dosiahnutie účelu účasti účastníka v SMS súťaži a vyžrebovania výhier.

c) Prevádzkovateľ spracováva za účelom odovzdania a/alebo vyplatenia výhry SMS súťaže nevyhnutné osobné údaje výhercov, ktorými sú: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu účastníka, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu odovzdania a/alebo vyplatenia výhry.

d) Prevádzkovateľ spracováva za účelom vykonania zrážky dane podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom II ods. 5 Podmienok SMS súťaže osobný údaj výhercov finančných výhier v hodnote vyššej ako 350,- Eur (slovom tristopäťdesiat Eur), a to rodné číslo, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie účelu vykonania zrážky dane z finančnej výhry.

Na účely uvedené v článku III. ods. 2 písm. a) až c) Pravidiel SMS súťaže Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje uvedené v článku III. ods. 2 písm. a) až c) Pravidiel SMS súťaže na základe súhlasu dotknutej osoby (účastníka súťaže).

Na účely uvedené v článku III ods. 2 písm. d) Pravidiel SMS súťaže Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje uvedené v článku III ods. 2 písm. d) Pravidiel SMS súťaže na základe osobitného zákona.

3. Doba uchovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje podľa článku III ods. 2 písm. a) až d) vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a/alebo na uplatnenie právneho nároku.

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje podľa článku III ods. 2 písm. a) Pravidiel SMS súťaže najneskôr do ukončenia posledného žrebovania, v prípade ak dotknutá osoba nevyužije svoje právo odvolať súhlas so spracovaním osobného údaju skôr.

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje podľa článku III ods. 2 písm. b) a c) Pravidiel SMS súťaže najneskôr do 180 dní od skončenia súťaže, v prípade ak dotknutá osoba nevyužije svoje právo odvolať súhlas so spracovaním osobného údaju skôr.

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje podľa článku III ods. 2 písm. d) Pravidiel SMS súťaže najneskôr dovtedy, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.

4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:

Za účelom technického zabezpečenia súťaže Prevádzkovateľ poveril spracovaním osobného údaju, a to  telefónneho čísla dotknutých osôb (účastníkov súťaže) spoločnosť MegaVox, s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 35 799 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka číslo 22840/B (ďalej ako „Sprostredkovateľ“).

Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb (účastníkov konania) žiadnym tretím stranám s výnimkou Sprostredkovateľa.

5. Práva dotknutých osôb (práva účastníkov súťaže vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov):

a) ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby (účastníka súťaže) je jej súhlas, môže dotknutá osoba (účastník súťaže) taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba (účastník súťaže) má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected] alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, a to Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava.

b) dotknutá osoba (účastník súťaže) má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby (účastníka súťaže) týkajú.

c) dotknutá osoba (účastník súťaže) má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú. Za účelom zabezpečenia presnosti osobných údajov dotknutej osoby, je každá dotknutá osoba povinná oznámiť presné a pravdivé osobné údaje a všetky zmeny osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi podľa Pravidiel SMS súťaže.

d) dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a na základe zmlúv alebo súhlasu dotknutej osoby a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmieme mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

e) Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona, alebo na základe odvolania súhlas alebo ak skončil účel ​​spracovania alebo po uplynutí času uchovania osobných údajov.

Právo na likvidáciu osobných údajov podľa článku III ods. 5 písm. e) sa neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné na:

  • uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
  • uplatnenie práva na informácie,
  • plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,
  • uplatnenie právneho nároku
  • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

f) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

  • dotknutá osoba (účastník súťaže) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba (účastník súťaže) namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba (účastník súťaže) na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • dotknutá osoba (účastník súťaže) namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

g) Pri podozrení že sa osobne údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

6. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Dotknutá osoba môže prípadné pripomienky, otázky, podnety a dotazy adresovať Prevádzkovateľovi osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: [email protected] alebo telefonicky na telefónnom čísle 0900 612 912 alebo písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci ako dotknutá osoba svojou dobrovoľnou účasťou v súťaži vyhlasuje, že je starší ako 18 rokov a zároveň súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s., ako Organizátorom SMS súťaže a Prevádzkovateľom osobných údajov, a to v rozsahu a na dobu podľa Pravidiel SMS súťaže.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: [email protected] alebo telefonicky na telefónnom čísle 0900 612 912 alebo písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava.  

Bratislava, 23.09.2020

Slovenská produkčná, a.s.