Bez servítky

Pravidlá súťaže Bez servítky

(ďalej len „pravidlá“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I

Úvodné ustanovenia  

Tieto pravidlá súťaže sú jedinými záväznými pravidlami pre účasť v súťaži, ktorá bude prebiehať v programe s názvom Bez servítky (ďalej len „súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare).  Splnenie pravidiel je podmienkou účasti vo vyššie uvedenej súťaži. Tieto pravidlá zároveň upravujú otázky vzniku a trvania účasti v súťaži, skončenia účasti a nárokov vyplývajúcich z účasti v súťaži.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Slovenská produkčná, a. s.

so sídlom:

 

Brečtanová 1, Bratislava 

IČO:  

 

35 843 624

DIČ:      

 

2020239023

IČ DPH:

 

SK 2020239023

zapísaná:

 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  oddiel Sa, vložka č.: 3006/B

zastúpená:

 

 

Mgr. Marcel Grega, predseda predstavenstva

Roland Kubina, podpredseda predstavenstva 

(ďalej len „spoločnosť” v príslušnom gramatickom tvare) ,

Súťaž je súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky od 09.11.2020 .

Súťaž je vyhlásená a organizovaná na základe licencie poskytnutej spoločnosťou ITV Studios Global Entertainment Limited, Company No. 02203983, so sídlom 2 Waterhouse Square, Holborn, Londýn EC1N 2AE, Spojené kráľovstvo (ďalej len „ITV Global Entertainment“)  spoločnosti a je súčasťou zábavného programu vysielaného v Slovenskej republike s názvom ,,Bez servítky“ (ďalej len „program“). Vysielateľom programu je  spoločnosť MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 00 618 322, ktorá je vysielateľom programových služieb ,,JOJ“ „PLUS“ a „WAU“ (ďalej len „vysielateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) a prevádzkovateľom internetových stránok, najmä www.joj.sk,(ďalej len „internetové stránky MAC TV“ v príslušnom gramatickom tvare).

Spoločnosť vyrába program a organizuje súťaž na základe formátu „Come Dine With Me“, ku ktorému nadobudla práva na základe osobitnej licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a ITV Global Entertainment (ďalej len „formát programu“ v príslušnom gramatickom tvare).  Podstatou obsahu programu a každej jeho časti je zaznamenanie a prezentácia prejavov a výkonov súťažiaceho pri jeho dobrovoľnej účasti v súťaži. Prejavy a výkony súťažiacich spočívajú najmä v prezentácii kuchárskych schopností súťažiacich.

Spoločnosť má výhradné práva na každé použitie programu vyrobeného s použitím prejavov a/alebo výkonov súťažiaceho a informácií o súťažiacom a/alebo ich záznamu.

Článok II

Štruktúra a priebeh súťaže

 

 1. Štruktúra súťaže je založená na postupnom vykonaní nasledovných častí súťaže:

 

 1. Absolvovanie castingu potencionálnych súťažiacich
  • výber finálnych súťažiacich výrobným štábom spoločnosti.
 2. Natáčanie programu/súťaž –
  • trvanie - 5 natáčacích dní z toho 1 (slovom: jeden) natáčací deň sa stane každý z vybraných súťažiacich hostiteľom a zvyšné 4 (slovom: štyri) natáčacie dni hosťom,
  • každy zo súťažiacich v pozícii hostiteľa odprezentuje svoje kuchárske schopnosti pri príprave 3– chodovej večere,
  • súťažiaci v pozícii hostí hodnotia kuchárske schopností súťažiaceho v pozícii hostiteľa,
  • posledný deň natáčania – zhodnotenie očakávaní, vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie víťaza.

 

 1. Štruktúra súťaže sa môže meniť na základe dohody spoločnosti a ITV Global Entertainment, a to aj v priebehu súťaže.

 

 1. Scenár programu a súťaž je spoločnosť oprávnená priebežne upravovať, a teda pred výrobou programu a súťaže, ako aj v jej priebehu je spoločnosť oprávnená meniť podmienky a ostatné parametre vzťahujúce sa k scenáru programu a súťaže, a teda aj na postavenie súťažiaceho. Takáto zmena neoprávňuje súťažiaceho, aby si akýmkoľvek spôsobom mohol uplatniť práva, a to ani právo na odškodné. 

Článok III

Účasť v súťaži

 

 1. ,,Súťaž“ je „kuchárska súťaž“, v rámci ktorej súťažiaci v pozícii hostiteľa servírujú ostatným súťažiacim v pozícii hosťov 3 – chodovú večeru. Súťažiaci v pozícii hostí sú povinný ochutnať každý z naservírovaných chodov a ohodnotiť súťažiaceho v pozícii hostiteľa s ohľadom na dojem z naservírovanej večere, atmosféru pri večeri, zábavu atď..

 

 1. 3 –chodová večera, ktorú pripraví súťažiaci hostiteľ v danom dni môže pozostávať z:
  • Prejedlo//Hlavné jedlo//Dezert;
  • Polievka//Hlavné jedlo//Dezert;
  • Predjedlo//Polievka, Šalát//Hlavné jedlo;

Menu 3 - chodovej večere bude každý zo súťažiacich pripravovať po dohode s výrobným štábom spoločnosti .

 

 1. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila osemnásty rok veku, je spôsobilá na právne úkony, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „súťažiaci“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

 1. Na účasť osôb mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu, vyjadrený na prihlasovacom formulári doručenom spoločnosti, prípadne na Zmluve o účinkovaní v programe.

 

 1. Podmienkou pre získanie postavenia súťažiaceho je pravdivé a úplné vyplnenie prihlasovacieho formuláru vyhlasovateľova a organizátora súťaže. V prípade ak súťažiaci bude vyzvaný spoločnosťou na podpis, je podmienkou účasti v súťaži tiež podpis a doručenie spoločnosti Zmluvy o účinkovaní v programe.

 

 1. Zo všetkých prihlásených vyberie súťažiacich do súťaže na základe vlastného rozhodnutia produkčný team zastupujúci Slovenskú produkčnú s.. 

 

 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť o ďalšom zotrvaní súťažiaceho v súťaži a o jeho ďalšom účinkovaní v programe tak, aby bol zachovaný cieľ sledovaný súťažou a jej účel s tým, že nie je povinná súťažiacemu oznámiť dôvod rozhodnutia.

 

 1. Súťažiaci sa zaväzuje bezpodmienečne dodržať podmienky určené v týchto pravidlách súťaže, uvedené v prihlasovacom formulári, a/alebo Zmluve o účinkovaní v programe, s ktorými vyjadril písomný súhlas ich podpisom, ktorý je predpokladom pre účasť v súťaži.

Článok IV

Hodnotenie

 

 1. Hodnotenie jednotlivého súťažiaceho spočíva v bodovom ohodnotení ostatnými súťažiacimi. Súťažiaci v pozícii hostí hodnotia celkový dojem z večere, atmosféry, zábavy počas a po večeri a pod., pričom body na stupnici od 0 do 10 bodov udeľuje každý súťažiaci samostatne v prospech súťažiaceho, ktorý je v danom natáčacom dni hostiteľom a pripravuje pre súťažiacich hostí večeru.  
 2. Každý zo súťažiacich hostí je povinný ochutnať každý chod večere a ohodnotiť každý jednotlivý chod v rámci tzv. „spálňového interview“.

 

 1. Každý zo súťažiacich je povinný ohodnotiť súťažiaceho hostiteľa pravdivo, pričom nemôže prezradiť svoje hodnotenie ostatným súťažiacim.

 

 1. Taktizovanie resp. taktické bodovanie je zakázané. Po zistení taktického bodovania súťažiacimi je spoločnosť oprávnená diskvalifikovať súťažiacich, ktorí participovali na taktizovaní.

 

 1. Víťazom súťaže sa stáva súťažiaci s najvyšším počtom bodov udelených mu ostatnými súťažiacimi.

 

Článok V

Výhra v súťaži

 

 1. Víťaz súťaže získa po splnení podmienok podľa týchto pravidiel finančnú výhru v hodnote 500,- EUR.

 

 1. Súťažiaci v prípade, že sa stane víťazom súťaže a vyhrá finančnú výhru , je povinný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zaplatiť príslušné dane vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v danom čase na území Slovenskej republiky.

 

 1. Rozhodnutie o udelení výhry je rozhodnutím organizátora súťaže. Organizátor je kedykoľvek oprávnený zmeniť rozsah a obsah výhry.

 

 1. Výhra bude súťažiacemu doručená na adresu ním uvedenú v prihlasovacom formulári, ktorý zakladá účasť súťažiaceho v súťaži, prípadne na základe dohody medzi súťažiacim a spoločnosťou iným spôsobom. Spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek omeškanie s doručením výhry v súťaži, takéto omeškanie nezakladá súťažiacemu žiadny nárok voči spoločnosti.

 

 1. V prípade odmietnutia prijatia výhry alebo prijatia výhry s výhradou, nárok súťažiaceho na výhru v celom rozsahu zaniká a udelenie výhry je predmetom ďalšieho rozhodnutia spoločnosti.

 

 1. Súťažiaci nesmie uzatvoriť dohodu o rozdelení si výhry s iným súťažiacim alebo inou osobou, s ktorou sa dostane do kontaktu pri realizácii súťaže. V prípade, ak napriek tomuto poučeniu, takúto dohodu uzatvorí,  zaniká nárok súťažiaceho na akúkoľvek výhru v súťaži.

 

 1. Súťažiaci nesmie darovať alebo prisľúbiť darovanie výhry pred jej doručením, inak zaniká jeho nárok na vyplatenie výhry.

 

Článok VI

Práva a povinnosti Spoločnosti

 

 1. Spoločnosť má právo zmeniť kedykoľvek počas trvania súťaže tieto pravidlá prostredníctvom úpravy ich znenia na internete.

 

 1. O všetkých otázkach neupravených týmito pravidlami je oprávnená rozhodovať spoločnosť, rozhodnutie spoločnosti vo veciach súťaže a účasti súťažiaceho v súťaži je záväzné. Proti rozhodnutiu spoločnosti v súťaži nie je opravný prostriedok, rozhodnutie spoločnosti je konečné.

 

 1. Spoločnosť je povinná oboznámiť ústne alebo písomne každého súťažiaceho o bezpečnostných a zdravotných zásadách pre účasť v súťaži.

 

Článok VII

Práva a povinnosti súťažiaceho

 

 1. Súťažiaci je počas priebehu súťaže a priebehu výroby programu zodpovedný za to, že žiadne udalosti ani úkony, či už z jeho strany alebo zo strany tretích osôb, najmä tých, ktoré sú s ním v príbuzenskom alebo obdobnom vzťahu vrátane jeho zákonných zástupcov, nespôsobia ohrozenie alebo prerušenie priebehu súťaže a výroby programu.

 

 1. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasí s tým, že ak spoločnosť uzná za potrebné, je oprávnená o súťažiacom vyhľadávať a zhromažďovať informácie a údaje, ktoré jej môžu pomôcť pri výrobe programu, a zároveň udeľuje spoločnosti výslovný súhlas na každé použitie takto vyhľadaných a zhromaždených informácií a údajov za účelom výroby programu. Súťažiaci je zároveň povinný spoločnosti kedykoľvek v priebehu trvania súťaže a výroby programu predložiť údaje týkajúce sa jeho osoby.

 

 1. Účasť v súťaži, resp. účinkovanie v programe a účasť pri príprave a výrobe programu a pri ďalších aktivitách spojených so súťažou a programom nezakladá medzi spoločnosťou a súťažiacim pracovný pomer, preto tento vzťah nepodlieha pracovnoprávnym predpisom a neoprávňuje súťažiaceho požadovať od spoločnosti mzdu, sociálne výhody ani iné nároky. 

 

 1. Účasťou v súťaži vzniká súťažiacemu povinnosť konať v rámci účinkovania v programe podľa pokynov spoločnosti.

 

 1. Účasť v súťaži a na výrobe programu je dobrovoľná, bez akejkoľvek formy nátlaku.

 

 1. Účasť v súťaži a zároveň na výrobe programu je výlučne na vlastnú zodpovednosť súťažiaceho, pre prípad ujmy na jeho zdraví musí byť súťažiaci poistený a účasťou v súťaži potvrdzuje, že si nebude uplatňovať voči spoločnosti žiaden nárok na odškodné.

 

 1. V prípade, ak v priebehu trvania ktoréhokoľvek štádia súťaže, resp. výroby programu nastanú také skutočnosti, ktoré bránia riadnej účasti súťažiaceho v súťaži, resp. na ďalšej výrobe programu, je o nich súťažiaci povinný bezodkladne upovedomiť spoločnosť; spoločnosť v takomto prípade môže bezodkladne a s okamžitou platnosťou ukončiť spoluprácu so súťažiacim a rozhodnúť o skončení jeho účasti v súťaži.

 

 1. Súťažiaci je povinný, pokiaľ nie je ustanovené inak, poskytnúť spoločnosti všetku súčinnosť, ktorá môže byť k úspešnému vykonaniu účelu programu a súťaže potrebná.

 

 1. Súťažiaci je povinný zúčastniť sa všetkých natáčacích dní v termínoch a v časoch podľa pokynov spoločnosti.

 

 1. Súťažiaci si svoje menu, ktoré bude variť pripravuje sám, na svoje náklady a nebezpečenstvo. Spoločnosť preplatí každému súťažiacemu náklady na prípravu večere, po riadnom predložení pokladničného bloku. Spoločnosť preplatí len tie položky z pokladničného bloku, ktoré budú reálne použité na prípravu večere.

 

 1. Osobná prítomnosť v čase a na mieste podľa rozhodnutia spoločnosti, je povinnosťou súťažiaceho, pričom súťažiaci v pozícii hostiteľa bude riadne pripravený pripraviť menu večere, s ktorou bude v súťaži súťažiť a že bude postupovať len v súlade s pravidlami súťaže, pokynmi spoločnosti a všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

 

 1. Súťažiaci je povinný začať s prípravou menu večere až po príchode celého štábu spoločnosti, výnimku predstavuje marinovanie jedál, ktoré si môže súťažiaci pripraviť skôr pred príchodom štábu.

 

 1. Súťažiaci je povinný minimálne 7 dní pred natáčaním informovať spoločnosť o svojich alergiách, diétach, intoleranciách a pod..

 

 1. Súťažiaci je povinný minimálne 7 dní pred termínom večere, ktorú bude pripravovať ako hostiteľ poskytnúť spoločnosti svoje recepty. Recepty večere sa nemôžu počas natáčania meniť s výnimkou zdravotných alebo náboženských dôvodov.

 

 1. Súťažiaci je počas trvania jeho účasti v súťaži, prípadne po jej skončení, ak tak upravuje špeciálna zmluva poskytnúť spoločnosti všetku súčinnosť a to aj v dobe pred uskutočnením výroby programu a aj po uplynutí doby výroby ak je to potrebné k dosiahnutiu účelu prípravy a realizácie súťaže.

 

 1. Súťažiaci nesmie počas večere vyhotovovať akékoľvek fotografie a/alebo audiovizuálne záznamy.

 

 1. Súťažiaci nesmie zverejniť akýmkoľvek spôsobom svoju účasť v súťaži, ani žiadne detaily z priebehu súťaže alebo výroby programu.

 

 1. Súťažiaci si medzi sebou nesmú vymeniť telefónne čísla, e-mailové adresy, účty na sociálnych sieťach a podobne až do skončenia natáčania.

 

 1. Ak súťažiaci nepripraví menu večere sám ale za pomoci tretích osôb, mal by túto skutočnosť oznámiť ostatným súťažiacim.

 

 1. Súťažiaci nesmie byť zamestnancom spoločnosti a/alebo spoločnosti MAC TV s.r.o., a ani inej spoločnosti podieľajúcej sa na príprave a realizácii súťaže akýmkoľvek spôsobom. Súťažiaci tiež nesmie byť fyzickou osobou podnikateľom podieľajúcim sa na príprave a realizácii súťaže akýmkoľvek spôsobom.

 

 1. V prípade ak súťažiaci uvedie nesprávne údaje v akomkoľvek dokumente v súvislosti s jeho účasťou v súťaži, je si vedomý toho, že spoločnosť je oprávnená súťažiaceho bezodkladne zo súťaže vylúčiť.

 

 1. Používanie a držanie ilegálnych drog, alkoholu, zbraní, účasť v nelegálnych aktivitách na mieste výroby programu a pri realizácii súťaže je zakázaná. V prípade ak spoločnosť vyhodnotí konanie súťažiaceho ako v rozpore s týmto ustanovením, je oprávnená bezodkladne súťažiaceho vylúčiť zo súťaže.

 

 1. Súťažiaci nesmie propagovať svojím oblečením, prejavom, vystupovaním počas účasti v súťaži, pri natáčaní programu fyzickú ani právnickú osobu.

 

 1. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti sa súťažiaci nemôže prezentovať v inom komerčnom médiu po dobu účasti v súťaži a v období najmenej 3 mesiacoch po skončení účasti v súťaži.

 

 1. Súťažiaci bude pri svojej prezentácii na verejnosti rešpektovať pokyny spoločnosti, pokiaľ ide o jeho vystupovanie a oblečenie.

 

Článok IX

Záverečné ustanovenia  

 

 1. Tieto pravidlá súťaže sú jedinými pravidlami pre účasť v súťaži, ktorá bude prebiehať v programe s názvom „Bez servítky“ . Akékoľvek zmeny týchto pravidiel je možné vykonať len písomnou formou, platnosť a účinnosť týchto pravidiel ako aj všetky vykonané zmeny nastávajú zverejnením na internetovej stránke joj.sk.

 

 1. Právne vzťahy medzi súťažiacim, spoločnosťou a ITV Global Entertainment sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

 

 1. Pokiaľ sa spoločnosť nerozhodne inak platia ustanovenia týchto pravidiel pre všetkých súťažiacich bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.

 

Bratislava, dňa 06.11.2020

 

Slovenská produkčná, a.s.