Premiéra žiackej konferencie "Uplietli sme to spolu"! Aké problémy žiaci riešili?

Program Roots&Shoots Slovakia má za sebou už takmer dva školské roky.

Do komunitno-vzdelávacieho programu Roots&Shoots Slovakia sa za dva roky trvania zapojilo 10 škôl, ktoré naprieč Slovenskom oživili miestne komunity. Žiacke tímy s učiteľmi dokázali spojiť svoju školu s miestnymi obyvateľmi, samosprávou, rôznymi inštitúciami, firmami a riešiť malé, ale významné lokálne problémy.

V školskom roku 2017/2018 pribudla medzi aktivity programu aj celonárodná žiacka konferencia s názvom "Uplietli sme to spolu". Zúčastnilo sa jej približne 100 žiakov z 9 základných škôl. Súčasťou konferencie boli aj prednášky mladých lídrov v oblasti aktívneho občianskeho života či panelová diskusia so zástupcami verejnej správy, samosprávy a komunity. “Konferenciu sme sa rozhodli pomenovať Uplietli sme to spolu, nakoľko je náš program zosobnením spoločného úsilia zapojených škôl, nadácie Green Foundation, s rozličnou podporou samospráv, organizácií, firiem a miestnej verejnosti. Spolupráca je jedným z hlavných princípov programu, bez ktorej by jednotlivé komunitné projekty neboli možné,” povedala vedúca programu Roots & Shoots Slovakia, Simona Kuciaková.

Cieľom konferencie Roots & Shoots Slovakia bola vzájomná prezentácia žiackych komunitných projektov a výmena skúseností vo forme „peer to peer“, alebo „žiaci žiakom“. “Spestrenie programu priniesli aj prednášky mladých lídrov v oblasti aktívneho občianskeho života, či panelová diskusia so zástupcami verejnej správy, samosprávy a komunity, ktorých zapájanie je súčasťou programovej metodiky. Dôležitým bodom na záver bolo aj slávnostné odovzdávanie certifikátov žiackym tímom ako odmena za ich celoročné úsilie,” dodal Ladislav Bíro, koordinátor programu Roots & Shoots Slovakia.

Školy, zapojené od školského roka 2016/2017 (absolvované dva ročníky v programe – aktuálne majú za sebou dva projekty)[1]

Gymnázium Žilina, Hlinská ul., Žilina

2016/2017 projekt Gymza mení svoje okolie k lepšiemu!

Žiaci 2. ročníka gymnázia sa zamerali na skrášlenie areálu školy, ktorý využíva aj miestna verejnosť. Chodník na pozemku slúži ako pešia trasa do neďalekých nákupných centier alebo na venčenie psov, čo využívajú hlavne obyvatelia tamojšieho sídliska. Mimo návštevníkov školy sa najčastejšie pohybujú na mieste práve dôchodcovia, ktorí si doteraz nemali v parku kde sadnúť a odpočinúť. Žiakom tak prišlo vhodné postaviť niekoľko lavičiek popri ceste, vedúcej do školy a obchodov. Okrem toho sa rozhodli objekt upraviť aj esteticky a v okolí vysadiť okrasné kríky a rastliny.

2017/2018 projekt Nová Bernoláčka! alebo na FB – crowdfundingová kampaň (viď. odkaz)

Zastávka Antona Bernoláka sa nachádza na mieste, kde denne prejdú stovky ľudí. Je to skvelé miesto s obrovským potenciálom, ktoré sa žiaci rozhodli vizuálne zrevitalizovať, zapojením odborníkov, ako aj vlastnej kreativity a premeniť ho tak na Street artové dielo v spojení s vertikálnou záhradou.

ZŠ Zemianska Olča

2016/2017 projekt Staničkári

Žiaci 8. ročníka sa rozhodli pre renováciu miestnej železničnej stanice. Na základe súhlasu od Železníc Slovenskej republiky sa mohli pustiť do práce a požiadať o podporu aj ďalšie subjekty. V priebehu troch mesiacov sa im podarilo opraviť a esteticky zútulniť vnútorné i vonkajšie čakacie priestory, ktoré boli dlhodobo v dezolátnom stave. V spolupráci so ŽSR a miestnymi obyvateľmi boli opravené okná a dvere, vyčistené a vymaľované steny, namontované stojany na bicykle, ako aj zrevitalizovaný priľahlý dvorček so záhradkou. V okolí železničnej stanice zavesili žiaci i niekoľko vtáčich búdok, ktoré sami vyrobili. Ich cieľom je pozitívne motivovať deti aj dospelých k pro-environmentálnemu a kultúrnemu správaniu vo verejných priestranstvách. Žiaci plánujú v projekte pokračovať aj v budúcnosti prostredníctvom nadväzujúceho voľnočasového krúžku Staničkári, ktorý si založili.

2017/2018 – pokračovanie Staničkárov – crowdfundingová kampaň (viď. odkaz)

V tomto roku sa žiaci rozhodli pokračovať na projekte údržbou čakárne, vylepšovaním priľahlej záhradky a okolia staničky. V blízkej dobe majú v pláne dokončiť veľkú drevenú mapu obce a okolia, do čakárne umiestniť kamery a spoločenské hry, do záhrady dosadiť kvety a pri dostatku financií zastrešiť stojany na bicykle. Vytvoriť príjemné priestory na stretávanie sa.

Spojená škola internátna pre zrakovo postihnuté a nevidiace deti, Svrčia 6, Bratislava

2016/2017 projekt Pocitový chodník, pestovanie byliniek a upratovanie okolia školy

Žiaci 5. a 6. ročníka sa rozhodli rozdeliť svoj projekt do troch častí, ktoré spoločne sledujú jeden hlavný cieľ - zaujímať sa o životné prostredie a uvedomiť si prečo ho potrebujeme chrániť. Po úvodných diskusiách vo svojom tíme sa rozhodli pre vybudovanie tzv. pocitového chodníka, pestovanie bio-zeleniny v záhradke na balkóne, ako aj čistenie okolia školy, spojené s osvetou (informačnými tabuľami) o dôležitosti ochrany prírody.

2017/2018 Hudba spája ľudí (crowdfundingová kampaň – viď. odkaz)

Hudba spája ľudí je projekt žiakov zo Spojenej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave. „Keďže máme hendikep, veľa ľudí nám pomáha. Teraz chceme spraviť niečo užitočné my pre druhých. Všetci máme radi hudbu. Hudba je radosť aj liek, spája ľudí a generácie. Rozhodli sme sa získať prostriedky, za ktoré sme nakúpili hudobné nástroje a pripravili muziko-terapeutické popoludnie seniorom z Domu tretieho veku v Bratislave“, vysvetľujú podstatu svojho projektu žiaci zo Svrčej. Nástroje následne venovali seniorom, ktoré budú využívať na terapiu alebo pre potešenie.

ZŠ Beňovského, Dúbravka

2016/2017 projekt Revitalizácia parku Družby

Siedmaci sa vo svojom prvom verejno-prospešnom projekte rozhodli pre viac rozličných aktivít, ktorými potešili nie len svoju školu, ale i miestnu verejnosť. Zhotovili tzv. knižnú búdku pre okoloidúcich, vtáčie búdky, ako aj tzv. mini-bylinkár pre školskú jedáleň. Na Deň detí si žiaci pripravili blší trh, do ktorého zapojili aj mladších spolužiakov. Benefičným predajom nepoužívaných, no funkčných vecí, ako aj knižnou búdkou chcú naučiť ľudí zbytočne neplytvať, recyklovať a dať veciam druhú šancu. Dôležitou súčasťou projektu bola aj mini-revitalizácia parku Družby a oprava náučného chodníka v okolí školy.

2017/2018 projekt Voľnočasový priestor pre deti a mládež  (crowdfundingová kampaň – viď. odkaz)

Ďalší projekt zahŕňa vytvorenie voľnočasového priestoru pre deti a mládež – žiaci sa rozhodli osadiť na verejné priestranstvo vedľa školy outdoorový pingpongový stôl, aby všetky deti a mládež mohli športovať a rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti aj v pingpongu. Zároveň plánujú do budúcna osadiť do tohto priestoru aj vonkajší stôl s lavičkami, kde budú môcť relaxovať deti i dospelí.

Školy, zapojené od školského roka 2017/2018 (jeden ročník v programe – jeden projekt)

ZŠ Dolný Smokovec

2017/2018„Vysadenie paviniča pre skrášlenie okolia“

Projekt vznikol na základe dlhodobej nespokojnosti obyvateľov Dolného Smokovca s neestetickým výzorom staníc pre kontajnery. Nakoľko ich výzor bije do očí nielen obyvateľom z okolitého sídliska, ale aj okoloidúcim, rozhodli sa žiaci oživiť daný priestor a zmeniť tak oje okolie k lepšiemu.

ZŠ I.Krasku Modranka, Trnava

2017/2018  Projekt „MINIPARK MODRANKA“

Projekt rieši revitalizáciu priestoru pred základnou školou v mestskej časti Modranka. Tento priestor si žiaci vybrali, nakoľko je v danej mestskej časti nedostatok verejných oddychových priestranstiev a zároveň je v blízkosti ich školy, kde trávia voľný čas. Zámerom projektu je  iniciovať vytvorenie príjemného oddychového priestoru, ktorý by mohli využívať všetci obyvatelia mestskej časti.

 

ZŠ Komenského Poprad

2017/2018 „Vtáčie búdky a kŕmidlá, informačné tabule o zaujímavostiach zo sveta živočíšnej ríše“

Projekt „Vtáčie búdky a kŕmidlá, informačné tabule o zaujímavostiach zo sveta živočíšnej ríše“ vznikol na základe pozorovania okolia školy a prvotnej diskusie žiakov, ktorej cieľom bolo nájsť spôsob ako prispieť k zmene prostredia na sídlisku Západ v Poprade, kde sa nachádza aj základná škola, ktorú žiaci navštevujú. Po úvodnom brainstormingu nasledoval  výber troch najlepších návrhov žiakov – členov skupiny Kreatívni Komeňáci ( sú to žiaci 6. B triedy ). Tieto návrhy sa stali obsahom dotazníka, prostredníctvom ktorého sa žiaci pýtali občanov na sídlisku, ktorý z ich návrhov by podľa nich najviac prispel k zmene sídliska.

 

ZŠ Hamuliakovo

2017/2018 projekt „Informácie pre každého“

11-členná skupina žiakov ZŠ Hamuliakovo sa rozhodla upozorniť občanov alebo návštevníkov Hamuliakova na výnimočnosť prostredia, v ktorom žije. Na špecifické rastliny, zaujímavosti a historické pamiatky, ktoré sú charakteristické pre našu obec Hamuliakovo. Ich plán sa rozhodli zrealizovať pomocou informačných tabúľ, pretože je v obci veľa zaujímavých  miest, či chránených rastlín a je dôležité, aby o tom ľudia vedeli.

 

ŠZŠ Kolárovo a DDDM (Špeciálna škola v Kolárove a Detský domov Dedina Mládeže)

2017/2018: Projekt „Rozprávkový park“

Projekt vznikol na základe nášho dlhodobého pozorovania, aké sú potreby občanov našej obce a ako by sme mohli aj my prispieť k zveľaďovaniu obce a potrebám jej obyvateľov, vrátane živočíšnych. Po rozhovoroch so skúsenými záhradkármi v obci sme sa rozhodli, že prinavrátime staré, trocha zabudnuté ovocné kry, z ktorých by mali úžitok nielen obyvatelia obce a ich návštevníci, ale aj vtáctvo. Aby sa vtáky u nás cítili bezpečne, osadíme vlastnoručne vyrobené a vyzdobené rozprávkové búdky do miestneho parku v blízkosti vysadených krov.

ZŠ Tbiliská, Rača

Projekt „Revitalizácia priestorov v blízkosti kotolne pri Rustaveliho ulici“ v mestskej časti Bratislava Rača vznikol na základe žiackej iniciatívy. Priestor pri kotolni na Rustaveliho ulici sa nachádza totiž v blízkosti bydliska a ZŠ žiakov. Žiaci 6.A ZŠ Tbiliská už dlhší čas vnímali zanedbanosť tohto verejného priestoru a premýšľali, čo by sa s tým dalo urobiť. Rozhodli sa vytvoriť príjemný priestor pre oddych a relaxáciu obyvateľov. Búdka na knihy, nástenka s historickými fotografiami Rače a maľba na stene kotolne od akademického maliara zvýši estetickú hodnotu lokality. Lavička pri kvetinovom záhone poskytne príjemný odpočinok pre okoloidúcich. Súčasťou projektu je aj nakreslenie detskej hry ŠKOLKA na chodník nad kotolňou, čo rozhodne poteší najmenších obyvateľov Rače. Vzhľadom na to, že súčasťou projektu je aj vysadenie kvetinového záhonu a drevín, tento projekt podporuje aj ekologický rozvoj lokality.

[1] Priebeh programu - 1. ročník: zoznámenie sa s metodikou komunitného vzdelávania (kombinácia - projektový manažment a komunitná služba) – tvorba prvých komunitných miniprojektov; 2. ročník: tvorba crowdfundingových kampaní –  nástroja na financovanie projektov, rozvoj pôvodných alebo tvorba nových komunitných projektov.